پاسخ به سوال خانم آيدا مقدم پور

اگر كاشت ، مانع رسيدن آن به جسم باشد و يا مانع رسيدن آب به مژه اصلي شود موجب اشكال است.